WESAR ,WESARE İSLOM U ZAZAYONO
  ĞERİP
 
Ğerip Nustqar SadıK YalsıZušanlaR 31.08.2008 17:44 Ašarnayox:Zeynelabidin 17/08/2009


Mıkı tı şewı,serdu zafinda isoni miyondi diya kalo ome mı zwen no bi: Ğerip. Tı ğeriva.Ezo vineno.Nıka ne kenepidı ronıştışa çımondeto,ğurvetokı inodıro ezo ewnenocı. Tı yew resma ğurvetya. To tek no kal şıkeno fâm kerdışto.Ğurvet, hevê isonorê hal, hevêkınorê ca beno vone.Haleto ğerivo.Tiya yew cade ğerividı vındena.Beveng, wıni,seâtona...Tiya çımonexo mıra remnena,dire saniyo dıma kona açarnena.. Çen rojyo ezo ewneno haldeto. Ewnayışa vineno kı, xoriyında zeredetodıra kışta eya tiya bena vini, xo nımnena. Oxna kı tı biya sırrını çımondemıra. 
Mı vatênı ezo to sınaseno, mı nezonaw. Zeredemıdı, serdımıdı veşi çıçi estose ezo cıra xelesyeno.Çımondeto ewnayıştı tiya mı oncena ğurvetdexo. Ezo aja kewtıştı bevenginı, xo kıj zonayenı, tevekkulu sebri museno. Beqe ji yew nometo ji edepo. O oncax sabra şıkyeno bımusyo.Labıre ezono o yew çiyo şıkyeno bımusyo niyo..No ji mı tora musa.. Êto tek bevengina.. Sayqo yu klorıkı esta, yu klorıka biyayışya ezo neşkeno bıvinı hema şezut keno, yew cade aya to ca gıroto. Sakin. Beveng. Behereket, vındardiya u ne halidı âlem pêro bırışyo tiya ze cınıyewnêdıra.. Ney ez sihr kerdo tı zona ? Mı tı sıftay vinayışidı kewto hewro zerê , wewra gırote yew qoydı doqira cer mekley biyo u wewrda nermı miyondı biyo vini , tı wıni ruhtemı rodawa kı, ridemıra ,sinedemıra,kulıkonde seronde gıştondemıra bedendemı kewtışa, wıni sırronde ey mısafır kerde coni to sirayet ke kı ,to ez pagureto, to rehma ez weş pışto, ,dırvetonemı ne dejnayışa, des panayışonde şenıkona ze pansuman kerdışi kerdi weşi , ğulğulakı zeredemıdı vınderdışıdıvi  
Dejye to mıra neşezut kerdışa ruhtemı kewtıştı mı todı veti ê mı fıkr kerdênı. İson oncax şıkeno kışta zeridaxo sefer bıkıro ya, tı ji mıra xo remayavya, zerexo ğurvet kerd vi. Mı kı ewna to ê duldeyê ğurveti mı di.Zeredetodı çığa zaf caye bevengi bi. Ze yu eskefta çeranga berzınu peyniyacı ninayvi zerêto. Zere kewtıştı bevenginı..bekesinı..ğerivinı...daymış nevyaye yu nebewliyını.. betâlinı..xınc, peşmoninı ,rehmı,kar heç yew şezutış tede nevyeyaye , tek bevenginıvi zerêto. Çımyeto beryê a betâlinda pila zeredetua ê aye.Ewnayıştı ver yaweş yaweş avyaenı, to ke gırotênı zere.Tiya çığa masum ewnena. Naw seni mı kar keno tı neşkena bızône. Seru nimdı seraser hergu roj to mı a xeverı pawıtışa şewi sıvay kerdê vatıştı ma omey vimı berde keyi. Sevê beri aqerdışi mı kıli ewna.Nêdi. Kıli dıri seâto veri mı tunıkta zeriya çepıda kabanidı navirô.Çınevi.Ma teverdı mendimı.Tı ewnawa asmen. Estareye çığa weş aysenê, to va.Mı va ,ıê, aytadı şewı ıshıkın niya, rojdeyirıra ferkecı tom bewliyo.Mı texmin ke, to va.Çı çi ? Êna yew cadı weşinaxo romıtış. Hema mı tore darora bas kerd vi. Iê, bewni na alıça siyawa, qone pencırara ewnayıştı tek yew gılecı, vılıkyecı diyayışemı mı nustivi...To gıl ze miştdayışi gıl tepışt.Bivi wışk.Aw mıreno, to va. Tersokı vengdetodıro ez ewnawcı. Çığa duri vi. Peryecınê biye zerdu wışk tomarye kışkekye inodı ino miyonra to va bewni estaro.Ajadı ison şıkeno tevae çımi tepeşenê bıvino. Bewni aytara ewnayıştı zobin çeşıtidı ewnayışa ayseno. Ajara tek estaro ne ison şıkeno bewniyo dırvetdaxo ji,sayqo dema peyina weşindakiya.Zete wıni niyo ? Wınyo hema ison kayil niyo kevul kıro.Mı tora yew kal, yew veng pawıt aşmona. Mına veng bıkı no kal bemâna vo ji yew kal vatışa mı pawıt. Na beumurinı seni isoni rışnena tı neşkena bızone.. Nıka mı sere zonayışi gırotı vono.Çıra ?To hetı tiya quna mı viri. Çımondeto ewnayıştı gıştyetue qune mı viri.Poreto miştdayıştı lewytue qune mı viri. Çıra quno isoni viri ?No yew çiyo senino ? Çıra naw tıhae beno veşi, hemeçiyo beno gırd.İson seni şıkeno tehammül bıkıro ? Ze ma pêro êyni hikayey miyondımı.Bewni na mışmışa. Koncıkonde nay weş bewni. Hefta sıftayında nisonıdı aqenê.Xo aqerdışa teva vonê.Se vonê ? İnodı ji yew şewk esto.Aw şezutyeno kı ewye yu arzuya neşkene cadexodı vındırê. Na say.Sıftay bena penbe, açeryena suri ser dıma.Boyacı ke xodı şiyayış kerdoxa..Ze leylakakı desi bındıra . Herı reçyexo wıni rışena kı, gılye kıji işxono dayışa erdra hewa, kışta asmeni vejyeno yew seyri.Ezo şıkeno ino bıvini.Hetonu veride hire sero veya bina hire katına merkezde şaaridı weşinaxo ajadı romıtênı mı neşkaenı bıvini. Daro estaro, siyo,herı, kekiko ,arweşonê yavoniyo,gelıncıko,luyo ,derderı phuma nıştena lilıkte wesaittemı mı neşkaenı bıvini.Mı tı ji neşkaevi bıvini. Tı çığa safa.Zıpu zılala. To ewnayıştı sayqo ezo êrdi geno xovera.Lewyetue çığa zerif aysenê. Kıştıra ewnayıştı, dıdonyetuê verye seri şenıka arweşınye, lewyetue ino nımnenê ewye çığa şirin aysenê.Ey ewnayıştı arzuyokı mı zeredı beno pil.Ezo to zaf wazeno.Dıma çımyeto.Gırd,ela,bırweyeto siyay. Ezo ewneno ino.To ewnyaıştı ezo teverra cıra beno. Çimiyo beno esto u çınyo, beno çınyo.Tiya teva neternena. Mı ji tepeşena,kışta to,ruhteto oncena, kena çınyo. Yew çıyo efsunun to çımodı esto, ze du, wewri monaye yew nebewliyinı.Sihr keno işte.. İno ewnayıştı yone çımondeto serone ruhteto vineno. Ruh seni yew çiyo işte isono neşkeno bızono, qone tora ruhra pers kenê, vajı kı o êmre sıftayıno Rabbdemıno .Ney sıftay goştayıştı mı mâna çekuye emr'i nezonaenı. Êmır kerdış zonaenı, êmr kerdışa alekayın yew çi. Ewye mı cıra pers kerd vi yeweri vat vi o " qar" o.Qar...yu mâna ney ji çınya kı. Qare çıçi ? Çı aleka neya ruhi şıkena bıvo ? Çı alekato mına esta ? Ezo tora hes keno işte , naw qotira yeno, ne adıri mı zere qomo, seni erzeno ? Çıçyo no mı tore to mırê rışeno? Na mayil seni şıno ? To nediyayıştı ezo çıra karyeno ? To hetı tiya çıra quna mı viri ? Tı qoma ? Ruh çıçyo? Ezo ruheto seni tıha nezdi şıkeno şezut kıri ? Tiya seni mı êna xua gıredona ? Ezo çıra xo keno vini ? Peqe no çıçyo? A gozerı .Raşta ? Iê, a gozera kılmı. Tiya pere wışki cıra kena, helesnena , boy kena. Boya goza to rîra vıla bena.Nê to nay ro ? Iê.Gere êciv vo. Iê.Yew kale Amısh' yo yeno mı viri, yu filmıra.Yew merdımo ponkaqaru cenekacı puluste malira remene iltica ey kenê. Merdım, ez xalzaetuo vatışa zur vono. Amısh ferktecıdıro hema bewli nekeno .Wexte ronayışi yeno.Ponkaqarema gılgıl ronayışirê urdım keno.. Dire hefto dıma hegaede gılgılye ze zumruti berekyeno ewnayışa xodı şi,"neşkeno imon bı kıri, no mı ke nıka ? "Amısh sakino , 'xalza' vono, "ez ji mu'cizonde Huma'yre şaş biyayışra heç bizar nevyo ".Ne keyide bexçeyine şaari teverdıro ey kıreşnayışi dıma mı kı frongo , xeyaro ,isoto resnayış kerdi , wewra ki serdıra kenê hera cemedyaye kenê hera vılıgerma kı xoridı aydı leeye meywo zere kerdışi ra dire aşmo dıma wexto kı mı vılıkdayışecı diyayışdı êyni çi şezut vi. Ê kaosi zeredı ji mı zonaenı dünya hewno hema nıka zobino. Nıka tı esta. Dejyeto estê. Wexto to lorkinaxo vatenı o ode teynayinı esto. Ze birivi to vatvi, ode kewtıştı,xori,sayqo omene war birde xori .Kışta bınde dünyay... Êrdibın ne, tholedexo onciyayenı, xo eştenı teynayinı.Nıka tı ze ajara vejyayiya. Perê gozı tiya onci boy kena. Çı fıkr kena, vatışa tiya pers kena kanepewo kıtavxanidı eydı ronıştışa . 'Yew henaro masa serdı kılaşyaw ezo xo ze ey şezuteno ' vono. Tiya perpeşiyena.Nê hurendinameye piyayeye newni, ez,tı,o...ze terse yew roj tenema guneno herı eyo. Wıni yew lorkinı vi kı êmı.Senivi ? Teynavyo, zaf teyna. Kirayışye perdemı, şiddetu karecı gunaenı miyon, resaenı duldeyonde keyi, ma hergu yew yew koşedı, onteyonde nımıto ,kermonde dolavo koçeno zerendocı ,miyonde cezde mardamıne naftalinıno, zeredemıdı çımyecıne aqerde mendeye gırd biyaye ê' merde qoyone kahwerengın 'i kerde pır..Qaşko mı vatenı piyemı tıhae hersın nevyênı.Mayamı nekarnaenı...Mı bışkaenı ey vırarı kerdênı.Hemeçi bışkaenı kalo bı kerdênı. Şondı omeyışecı çıhar çımona bı pawıtênı. Bışkaenı eyra heskerdışexo cıra bı vatênı...
 Tiya bermena.Beveng bermena nıka..Zeremıno veşeno to ewnayıştı, ê gırdi,çımondetue elayora hersa kı yene war ze hersın vıleşyayede kurşunı awa sinedemıdı şına, veşnayışa kılaşnena şına. 

Ze henarde kılaşyayiyo to verdı koltığde bambuydı...seata poji ravyena... goşyemıne çın kenê,behewno u kefelyayo. Letemıne vıla benê. Ewneno gıştondeto nıka. Ze seni'u çırae'cı çınyo yew lütufye. Yeno to nezdi, dest nono inona. Seregıştondema aw diyeno yewbinya.Ze lew panayışi. Todı tejelliye nome Kuddüs 'yo ayseno. Tejelli cilvew tı zona, cilve şewa gerdeki dolvendexo aqerdışe veyveko..To ewnayıştı , çimi bene çınyo u ruheto aysnayıştı, kıvrımye bedendeto vıla biyayışu şıknayışa perdeyê avyenê, nımnaye ruhyetue ewye yewer yewer vıla benê.Nıka ewneno yew sırrdeto.Ey boy keno..To hergu dem yew çımde ferkınya vineno.Yu tejelliya bekesyaye esta to rîdı. Haletuo avıryeno, a sakininu edebetuo ne avıryeno. Ê rındindatua ke kefelnena ezo ewneno ay. To xas ke tı omewa. Tı onci wıyayıştıra.Kalyetue sayqo mı mıştenê .Ezo nezono çıçi vono. Raşta ? Iê. Ezo şezuteno.. Wıyayıştetodı vılıkdayışe alıçtasiya aw yeno mı viri.Mae hış bemı.  
Hış biyayıştı mae yew çi miyonra şımı. 
Verinu dımayıni, omeyışe qesono, şiyayışye kalono.  
Tiya aytawa ya , no mıre beso.Sevê mı tek raştinı nawa. Tiya aytadı. Mı hetı. Tı verdıra.Şıkeno dest tuani .Tiya mı zeredıra ya xeyalecı ji kimetde âlemidı yu sırri miyondımı işte.To xas ke tı omewa. Mı tı pawıtênı, çen seryo rayato pawıtênı .Peynidı tı omewa. 
Şefaka avyeno . 
Kefelyayiya, tiya raquna ?  
Nê, vono ronışi.  
Tımutım êna bımonı beno. Mı hetı vı.Sebeno mı heç meraverdı .To neraverdono wıllay.Mı meraverdı.Bêto neşkeno weşinaxo bıromi. Şiişşşşt...hış vı sebeno...hevê bevenginı. Ezo ewneno gıliyonde çımondeto, bêto teva çınyo heyni, hemeçi tiya.Ma pêro toramı.Tı nura, tı keşfa.To keşf keno, to ewnayıştı tiya yu kıştaxo mırê aqena.  
Ewneno, yu gulato cıra keno.Ewneno, ezo yu boyato geno. Ewneno, yew vengetuo yeno mı goş. Ewneno, yew kaleto ezo vineno.
Yew dejetuo beno rehat.Yu dırvetatua bena weşı.
Serone gıştondeto lewnono pa, tiya yaweşekı oncena.  
Sebeno des pa menı ... Sakin vı sebeno, me bermı, sebena, daymış nebeno ney mekı. Bewni ezo ayta. Ne dünyay teverdıro, sinedetodıro.Riyetuo raştinato yu niya vineno. 
Haydırê ma Hewnonê Kurosawa'y seyr kımı .
Wa wıni vo.
Êna bıkı ıê, mıre tımutım wınivo vajı ji ,bewni zere u tever ekı yew bi mâna alemi aysena.. Mâna alemi uzleta. NIka, ne odidı, alemde tijı comora kılima erddı ay ser kewta eydı ma wırde uzlettımı.Dıdı nimı, yewmı.Yew'yamı , yewbini kemı yew. 
Sebeno wıni mewni.Tiya şermayena.Tı edeba, ta bıxoe edebya.Seni tiya şıkena êna zerifı ve ? To ewnayıştı nur vineno. Tiya keşf kena, keşf kerdış dona. 
Tı mırademına, labıre tuhaf niyo tiya mıra remena ? 
En rınde Hewno ,hewne arye awkı seyr kemı.  
Çarxo raçeryeno,awka şına, ceneka extiyara mırena, yarecıno ay kefi miyondı oğır keno, tiya mı verdı ronışena, tımutım ewnenoto, to ewnayıştı tiya bena newi, bena gırdı ; berekyayışe zeredetuo beno veşi, tiya ze fanusi aysena, zeretuo veşeno, veşayıştı mı veşneno,gere kore ma ewnayışecı bıvo, ma khalk kerdimu neraverdaymı, mare nezar kerdo kı aw ma perdeyın keno.  
Perdi aqı.Rojo ıshık keno.  
Hayde ma raqumı heyni.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:
 
  Bugün 94892 ziyaretçi (246912 klik) kişi burdaydı!
WİDYOYE CAYU ŞAARONDE ZAZAYO ( ZAZA YÖRELERİ VE ŞEHİRLERİ VİDEOLARI)

DÊRYE ZAZAÎ

WIYAYIŞ
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=